Projekt

Pozostając w ścisłym związku z ludźmi i z ich historią,
kultury podlegają takiej samej dynamice, jaka występuje w dziejach człowieka.
Tak więc można w nich dostrzec przekształcenia i procesy rozwojowe
dokonujące się w wyniku kontaktów między ludźmi,
którzy przekazują sobie nawzajem różne modele życia.
Kultury czerpią pokarm z przekazywania wartości,
zaś ich żywotność i przetrwanie zależy
od ich zdolności otwarcia na przyjęcie nowych elementów.


Jan Paweł II, Fides et Ratio

 

Głównym celem projektu "Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym.
Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

 

 

Proponowany projekt ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez jego uczestników.

 

Najważniejszym założeniem edukacyjnym projektu jest:
budowanie szacunku do różnych wyznań i kultur,
podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, takich jak: sztuka sakralna, budownictwo sakralne, paralela obrazu stwórcy w różnych  religiach, poszukiwanie absolutu, celebracja świąt w różnych kulturach i religiach, obraz krainy idealnej,
poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych drogą do akceptacji odmienności,
nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi dialog międzyreligijny i międzykulturowy,
poznanie obrzędów religijnych różnych wyznań i zasad uczestnictwa,
poszanowanie zasad właściwego zachowania się, stroju w miejscach kultu.

 

Realizacja każdej kolejnej edycji projektu odbywa się w terminie październik – maj każdego kolejnego roku szkolnego. Projekt realizują szkolne zespoły uczniowskie pod opieką nauczyciela/koordynatora powołanego przez dyrektora szkoły. Zebrane materiały dotyczące hasła każdej kolejnej edycji (w postaci organizacji konkursów, wystaw wewnątrzszkolnych a także tworzenie filmów, prac literackich, projektów multimedialnych, spektakli, pokazów, materiałów poglądowych, folderów, albumów i wszelkich innych materiałów) umieszczane są na wspólnie tworzonej stronie internetowej projektu: www.obliczadialogu.pl.
Każda edycja kończy się przyznaniem szkole (spełniającej wymogi projektu), certyfikatu Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju, rok szkolny… Edycję w każdym roku szkolnym trwania projektu traktuje się jako zamkniętą całość. W związku z powyższym placówki oświatowe będące wcześniej uczestnikami projektu, mogą w następnym roku przystępować do realizacji kolejnej edycji i otrzymać nowy certyfikat.

 

Tematyka dotychczasowych edycji:
I edycja 2014: „Architektura sakralna: Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli.”
II edycja 2015: „Wiara i tradycja. Celebracja świąt w różnych kulturach i religiach.”
III edycja 2015/16: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii.”
IV edycja 2016/17: „W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”.
V edycja 2017/18: „W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze.”
VI edycja 2018/2019: „Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach."
VII edycja 2019/2020: „Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach."
VIII edycja 2020/2021 „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach.”
IX edycja 2021/2022 „Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata.”

 

Projekt 2014 – 2021 w liczbach:
- liczba wyróżnionych placówek oświatowych: 125 z całej Polski oraz jedna polonijna z Wilna
- liczba bezpośrednich uczestników: 4760
- liczba bezpośrednich odbiorców: ponad 37 000
- liczba odwiedzin strony internetowej projektu www.obliczadialogu.pl: prawie 4 000 000

 

 

Logotypy

 

 

 

Patronat honorowy poprzednich edycji::

Kuratorium Oświaty w Krakowie    Prof. Jan Tadeusz Duda  Katedra  Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ   Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

MCDMM Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego           Arcybiskup Stanisław Gądecki - Przewodniczący KEP       Biskup Rafał Markowski - Przewodniczący Rady do spraw Dialogu Religijnego KEP

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie    Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie    Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata    Klub Chrześcijan i Żydów - Przymierze    Stowarzyszenie im. Jana Karskiego